fbpx

mely International Coach Federation  (ICF) etikai kódexét figyelembe véve készült.

A jelen általános szerződési feltételek – a továbbiakban: „ÁSZF” – Kövesdi Csilla Írisz egyéni vállalkozó – a továbbiakban: „Szolgáltató” – által www.szabadnakszulettel.hu honlapon és aloldalain keresztül nyújtott szolgáltatások általános feltételeit szabályozza.


Kiemelt feltételek, kérlek mindenképp olvasd el!

Az Ügyfél tudomásul veszi, hogy bármely, a honlapon vagy a hozzá tartozó Facebook oldalon, Instagram oldalon és Youtube csatornán hirdetett szolgáltatás – legyen az egyéni konzultáció, tanfolyam vagy egyéb program -, igénybevételének feltétele, hogy a Felhasználó elolvassa az alábbi pontokat, és az ebben megjelöltekre IGENNEL válaszoljon:

 • A coaching ülésen saját felelősségemre veszek részt.
 • Tudatában vagyok annak, hogy a coaching nem minősül sem orvosi, sem pszichoterápiás, sem tanácsadási tevékenységnek.
 • Tudomásul veszem, hogy a foglalkozás mentálhigiénés, önismereti– és személyiségfejlesztő jellegű, és nem helyettesít orvosi, pszichiátriai, és/vagy pszichoterápiás kezelést.
 •  Vállalom, hogy az együttműködés során, ha orvosi és/vagy pszichoterápiás ellátást javasolnak, akkor lezárhatják velem a folyamatot, és átirányíthatnak egy számomra megfelelőbb ellátásba. A szakszerű ellátás igénybevételét illetően a továbbiakban kizárólag engem terhel a felelősség.
 •  Tisztában vagyok vele, hogy a foglalkozás egy lelkileg is megérintő élmény lehet, és kijelentem, hogy ehhez megfelelő lelki és fizikai állapotban vagyok.
 •  Vállalom, hogy az együttműködés során az engem ellátó szakember a megfelelő adatkezelési és titoktartási vállalások mellett szakmai szupervíziós segítséget vegyen igénybe az esetemre vonatkozóan.
 • Hozzájárulok az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 5. § (1) a) pontja, valamint az Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/679 Rendeletének (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet, a továbbiakban: GDPR)rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) b) és f) bekezdése értelmében személyes adataim, elérhetőségeim kezeléséhez.
 • Valamennyi kérdésre teljes választ adtam, és a fenti információk a legjobb tudásom szerint igazak. Az együttműködést önként, kényszer hatása nélkül vállalom, és a rám vonatkozó vállalásokat felelősségem teljes tudatában teszem. A kérdéseimre kimerítő válaszokat kaptam.

 1. A Szolgáltató:

Név: Kövesdi Csilla Írisz egyéni vállalkozó

Székhely: 1172, Budapest Tarcsai út 30/a

Nyilvántartási száma: 56031685

Adószáma: 57404125-1-42

Email cím: szabadnakszulettel@gmail.com

Telefonszám: 0650/ 1068466

Bankszámlaszám: OTP 11773188-00039934

Weboldal: szabadnakszulettel.hu

Instagram: https://www.instagram.com/kicsi.szabadnakszulettel/

Facebook: https://www.facebook.com/kcsicoach

Youtube: Szabadnak Születtél

Kérem, hogy csak akkor vegye igénybe a szolgáltatásokat, amennyiben jelen ÁSZF minden pontjával egyetért, és azokat magára nézve kötelező érvényűnek tekinti. Jelen dokumentum nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre (nem minősül írásba foglalt szerződésnek), magatartási kódexre nem utal.


Fogalmak:

Coach: Profi beszélgető szakember, aki teljes tudásával támogatja az ügyfelet, de nem dolgozik helyette. Egy bizalmi légkört teremt, melyben az ügyfél őszintén és önazonosan létezhet.

Ügyfél: Elakadással érkező, nehéz élethelyzetben lévő személy, aki úgy érzi, segítségre van szüksége az élethelyzete megoldásához. Elszánt abban, hogy ezért a legtöbbet ő maga fogja megtenni, miáltal ő maga fejlődik.

Folyamat: Több alkalomból álló tevékenység, amely egy témát jár körbe, amely az ügyfél jelen életében elakadást okoz.

Nulladik ülés: Az első találkozás az ügyfél és coach között.

Ülés: Egy alkalom a folyamaton belül. Az ülés célja részekre bontani a folyamatot, mellyel jobb rálátást biztosít a problémára.

Alapfogalmak, ICF etikai kódex alapján:

Coaching: az ügyféllel való partneri együttműködés egy olyan gondolatébresztő és kreatív folyamatban, amely arra inspirálja az ügyfelet, hogy szakmailag és személyesen a legtöbbet hozza ki magából.

 Coaching-kapcsolat: az a kapcsolat az ICF-szakember és az Ügyfél (Ügyfelek)/Szponzor(ok) között, amely minden érintett felelősségeit és elvárásait meghatározó megegyezésen vagy szerződésen alapul.

Titoktartás: bármilyen, a coachinggal kapcsolatos információ megóvása, kivéve, ha az ügyfél hozzájárult annak megosztásához.

Egyenlőség: az a helyzet, amiben mindenki megtapasztalja az elfogadást, az erőforrásokhoz való hozzáférést és a lehetőséget, tekintet nélkül fajra, nemzetiségre, származásra, bőrszínre, nemre, szexuális és nemi hovatartozásra, korra, vallásra, bevándorlói státuszra, mentális vagy fizikai fogyatékosságra, vagy bármily más emberi különbözőségre.


 • A Szolgáltatás leírása

Egyéni konzultációk keretein belül megvalósuló önfejlesztés, életvezetés és önismeret fejlesztés, szemléletfejlesztés, döntéstámogató folyamat, modern tanulástámogató folyamat, mely figyelembe veszi az Ügyfél igényeit és azokhoz mérten működik.

 • Folyamat leírása

A folyamat a nulladik üléssel kezdődik, mely egy rövid, 20-30 perces ismerkedés. Itt kötődik a szerződés a coach és ügyfél közt. A nulladik ülés díjmentes és kötelezettségmentes.  Itt elmagyarázom a coaching munka természetét és várható értékét, a titoktartási kötelezettséget és annak korlátait, a folyamat anyagi vonatkozását, valamint a coaching szerződés minden lényeges elemét, majd meggyőződöm arról, hogy ezek a tényezők minden résztvevő számára egyértelműek.

A további ülésekre a Coaching szerződésben foglaltak vonatkoznak. A coaching egy folyamat, melynek időtartama 6-8 ülés, melyet a nulladik ülésen rögzítünk. A Coaching szerződés a nulladik ülésen kerül megkötésre.

 • Titoktartás

Az előzetes megállapodásnak megfelelően minden érintettel a legszigorúbb szabályok szerint járok el a titoktartással kapcsolatban. Tisztában vagyok a személyes adatokra és kommunikációra vonatkozó jogszabályokkal és azokat betartom.

A titoktartás abban az esetben nem tud megvalósulni, ha a törvénybe ütköző magatartás esete áll fent pl. a jog által meghatározott törvénytelenség esetén, érvényes bírósági döntés vagy idézés esetén, az ügyfél valószínűsíthető ön- és közveszélyes viselkedése esetén stb. Ha alapos okom van feltételezni a fentiek valamelyikét, lehet, hogy értesítenem kell a hatóságokat.

A szakmai működésem során keletkezett dokumentációkat, beleértve az elektronikus fájlokat és kommunikációt is, a vonatkozó törvények és megállapodások alapján, valamint a titoktartásnak, a személyes adatvédelemnek és a biztonságnak megfelelően kezelem. Továbbá törekszem arra, hogy megfelelően használjam az új és egyre elterjedtebb technológiai fejlesztéseket, amelyeket a coaching szolgáltatások során használnak (technológiával támogatott coaching szolgáltatások) és figyelembe veszem, hogyan vonatkoz(hat)nak rájuk a különböző etikai irányelvek.

 • Coachra vonatkozó irányelvek

Felismerem és tudatosan kezelem az Ügyfél és köztem felmerülő bármilyen hatalmi- vagy státusz-különbséget, gyökerezzen az kulturális, kapcsolati, pszichológiai vagy a kontextusból származó tényezőkből.

Az ellenszolgáltatás mértékétől vagy formájától függetlenül minden coaching Ügyfelemnek következetesen ugyanazt a minőséget nyújtom.

A „jót tenni”, nem pedig a „rosszat elkerülni” alapelvének szellemében járok el.


 • A Coaching szerződés

– Rögzítésre kerül a folyamat célja

– A konzultációk egyedi időtartama 60 perc (90 perc)

– Rögzítésre kerül az ülések száma

– A szerződés coach és ügyfél közt bármikor módosítható, mindkét fél tudtával és beleegyezésével. Módosításra kerülhetnek benne: folyamat célja, hossza, ideje.

– A szerződési kötelmek mind az ügyfélre, mint a szolgáltatóra vonatkoznak.

– Ülések közt a coach nem köteles rendelkezésre állni sem telefonon, sem egyéb módokon. Ez alatt értendő a nem coaching témához fűződő gondolatok megosztása, illetve a coacing témához tartozó megosztások.

– A szerződést, a 2013. évi V. tv (Ptk) ide vonatkozó rendelkezései, különösen a 6:58.§, a 6:63.§, a 6:77.§, a 6:80.§ -okban foglaltaknak megfelelően,  valamint a kialakult szokások figyelembevételével kell megkötni. A szerződést szóban kell megkötni, azonban amennyiben ügyfél igényt tart az írásbeli megkötésére, a szerződési minta az oldalról letölthető.

Amennyiben ügyfélnek igénye van, valamely okból –lelki elakadás, történések – sürgős segítségre, ezen esetben coaching ülés keretein belül megvalósítható a támogatás a megbeszélt időpont előtt is, akár 24 órán belül is, amennyiben a szolgáltatónak van szabad időpontja.

A szolgáltató este 18 óra és reggel 8 óra közt nem áll rendelkezésre, és biztosítja ügyfelének is, hogy ebben az időpontban nem zavarja őt. Nem minősül zavarásnak a nem közvetlenül megválaszolandó írásos üzenet, számla, vagy más dokumentáció küldése.


 • Részvételi díj

A részvételi díj saját választás alapján fizetendő:

Alap díjszabás: 10.000 Ft / 60p

6 alkalmas csomag ára: 50.000 Ft

Támogatott díjszabás: 13.000 Ft / 60p

Támogatott 6 alkalmas csomag: 68.000 Ft

90 perces coaching: 15.000 Ft/ 90p

A támogatott díjszabásról: Az Ügyfél minden coching ülés alap árán felüli összeget, azaz a 3000 Ft-ot egy alapítványnak ajánlhat fel, ezzel tesz magáért és másokért is egyszerre.

Ha az Ügyfél ezt választja, de nem tudja, kinek ajánlja fel, akkor Szolgáltató a Segítő Kezek Alapítványnak fogja felajánlani ezt az összeget. Az alapítvány hátrányos helyzetű cigány gyermekeknek és családoknak nyújt segítséget. A támogatás összegét a gyermekek lelki és kulturális fejlődésére fordítják, illetve a családokat segítik olyan tárgyakkal melyekre szükségük van. A Segítő Kezek alapítványt a Jópásztor nővérek indították útjára.

Segítő Kezek Alapítvány adatai:

Cím: 3211 Gyöngyösoroszi Vörösmarty Mihály u.8 sz.

Kuratóriumi elnök: Somlai László

Bankszámla: 62000026 – 11034555

Támogatott 6 alkalmas csomag ára: 50.000 Ft + 18.000 Ft. Az összeg eloszlása: a csomag kedvezményes ára a coach díjazása, azaz 50.000 Ft. Az ezen felüli összeg, amely minden ülés alkalmával fizetendő, azaz 6×3000 Ft, azaz 18.000 Ft.

Szociális kedvezmények:

A szolgáltató korlátozott számban és mértékben felajánl szociális alapú kedvezményt a coaching ülések árára vonatkozóan. Ezen lehetőség abban az esetben áll fenn, amennyiben az ügyfél olyan élethelyzetben van, hogy anyagilag nem tudná a szolgáltatás teljes összegét kifizetni, de szüksége lenne arra. Ebben az esetben szolgáltató nem vizsgálja az ügyfél élethelyzetét, azonban a rendelkezésére álló szabad kapacitás figyelembevételével dönthet a megbízás elfogadásáról.

Ebben az esetben az ülés díjszabása egyénileg kerül meghatározásra.

Szolgáltató vállalja, hogy ebben az esetben is a rá vonatkozó feltételeknek eleget tesz. Az ügyfél vállalja, hogy nem él vissza helyzetével és a kedvezménynek való megfelelésről írásban nyilatkozik.

Szolgáltató kijelenti, hogy ilyen jellegű coahcingból, egy meghatározott mennyiséget tud vállalni.

 • Számlázás

A számlázás kizárólag online történik, a Szolgáltató által használt számlázó program alkalmazásával. A számla  elektronikus formában kerül elküldésre a Ügyfél által megadott kapcsolattartási e-mail címre. Ügyfél a számlában szereplő bankszámlaszámra a szerződésben foglaltak szerint az ülés díját, minden ülés előtt átutalja.


 •  Időpont foglalás, felmondás és módosítás

Az első időpont egyeztetés történhet telefonon, vagy egyéb írásos csatornákon keresztül. A könnyebb egyeztetés érdekében a telefon, illetve az azonnali chat felületek az előnyben részesítettek. További időpontok az ülés végén kerülnek megbeszélésre.

Amennyiben az ügyfél nem tudja a pontos időpontot megadni, abban az esetben az ügyfél kötelessége jelentkezni, amikor már tudja, hogy mely időpont megfelelő számára.

Az ülés időpontja módosítható, mind a coach, mind az ügyfél részéről. Mindkét fél köteles a módosítást megelőzően 24 órán belül tájékoztatni a másik felet a változásról. Ez történhet telefonon vagy az egyéb chat felületeken.

Vis major esetén, ha olyan előre nem látható esemény történik, mely kihatással van a coaching ülés idejére, akkor az ülés előtt 3 órával lemondható. Ezek a következők: gyermekekkel kapcsolatos vészhelyzetek, közlekedési baleset (melyben ügyfél közvetetten érintett)

Előfordulhatnak technikai hibák, mint pl az internet szolgáltató hibájából nem működő internet. Mivel online működik a konzultáció, ezért ilyen esetekben egy másik időpontot kell megbeszélni.

Nem minősül elfogadható indoknak: lemerült telefon, elfelejtett időpont …

Nem szükséges lemondani az időpontot, amennyiben egészségügyi vészhelyzet áll fent. Ebben az esetben utólagos tájékoztatási kötelezettség áll fenn, a coaching ülés díja ez esetben nem számolódik fel.

Amennyiben az ügyfél fenti tájékoztatási kötelezettségének nem tesz eleget, a fentiekkel összhangban, az ülés megtartottnak minősül, annak díja ügyfél részéről kifizetendő.

Amennyiben a szolgáltató nem teljesíti a feltételeket a következő alkalom díjmentes.


 • Coaching szerződés felmondás

Mind az ügyfél, mint a szolgáltató bármikor felmondhatja a Coaching szerződést. A szolgáltató nem kötelezi az ügyfelet a megindoklásra, de örül, ha ez megtörténik.

A szolgáltató minden esetben megindokolja a szerződés felmondását.

Szolgáltató folyamatosan figyel azokra a jelekre vagy jelzésekre, amelyek arra utalhatnak, hogy az ügyfél számára csökken a coaching értéke. Ez esetben változtatást kezdeményez, vagy arra biztatja az Ügyfelet, hogy forduljon másik coach-hoz, más szakemberhez vagy keressen más megoldást.

Tiszteletben tartja minden résztvevő jogát, hogy a coaching viszonyt a folyamat bármely pontján, bármilyen okból felbontsa a megállapodásban rögzítettek szerint.


 • Felelősség a szakma iránt

Én mint coach:

Pontosan nyilatkozom coachképesítése(i)mről, -kompetenciáim szintjéről, coachingban való jártasságomról, képzettségemről, végzettségemről és ICF minősítésemről.

A valóságnak megfelelően és pontosan nyilatkozom mindarról, amit ICF szakemberként én nyújtok, amit az ICF és a coachingszakma nyújt, és a coaching potenciális értékéről.

Szükség esetén az érintetteket tájékoztatom a jelen kódex által meghatározott etikai kötelezettségekről, és tudatom velük azokat.

Felelősséget vállalok azért, hogy a testi és egyéb érintkezéseket szabályozó egyértelmű, helyénvaló és kulturálisan érzékeny határokat állítsak fel, illetve ezeket tudomásul veszem.

Nem létesítek romantikus és/vagy szexuális kapcsolatot egyetlen ügyfelemmel és/vagy szponzorommal sem. Mindig ügyelek coachszakmai kapcsolataim intimitásának helyénvaló szintjére, és megteszem a szükséges lépéseket azért, hogy kezeljem a helyzetet vagy megszüntetem a coaching kapcsolatot

 • A weboldal látogatása

Felhasználó, amennyiben belép a Szolgáltató által üzemeltetett weboldalra vagy annak tartalmát bármilyen módon olvassa – akkor is, ha nem regisztrált felhasználója a weboldalnak, a Szabályzatban foglaltakat magára nézve kötelezőnek ismeri el. Amennyiben a Felhasználó nem fogadja el a feltételeket, nem jogosult a weboldal tartalmának megtekintésére. A honlapot mindenki csak saját felelősségére látogathatja. A honlapon található információt, önismerettel, önbecsüléssel, életvezetéssel kapcsolatos tippet és tanácsot a Felhasználó saját felelősségére próbálhatja ki, a Szolgáltatót felelősség nem terheli.

Szolgáltató fenntart magának minden jogot a weboldal/honlap, annak bármely részlete és az azon megjelenő tartalmak, valamint a weboldal terjesztésének tekintetében. Tilos a weboldalon/honlapon megjelenő tartalmak vagy azok bármely részletének letöltése, elektronikus tárolása, feldolgozása és értékesítése a Szolgáltató írásos hozzájárulása nélkül.

 • Szellemi tulajdon védelme

A Honlap üzemeltetője kizárólagos tulajdonosa a Honlapnak. A Honlap üzemeltetőjének kifejezett írásbeli előzetes hozzájárulása nélkül sem jogi, sem természetes személy nem jogosult a www.szabadnakszulettel.hu domain alatt található anyagok bármilyen jellegű használatára.   A Szolgáltatást kizárólag természetes személyek vehetik igénybe. A gyakorlatokat mindenki saját felelősségére végezheti.  A Honlap egyes szolgáltatásainak megvásárlásával a Felhasználó és a Honlap üzemeltetője között szerződés jön létre. A szerződés alapján a Felhasználó jogosulttá válik a Szolgáltatás (előfizetéses vagy egyedi díjas program) igénybevételére, ide értve a Honlap egyes zárt hozzáféréssel rendelkező elemeit. A szerződés határozatlan időre jön létre.

 • A szerződés tárgya

A Szolgáltató esetileg alkalmi ajánlatokat tesz közzé a honlapon, amik az önfejlesztéssel és önismerettel kapcsolatos egyéb szolgáltatások és programok nyújtására vonatkoznak. Ezen ajánlatokra vonatkozó szerződés a Szerződő Felek között ráutaló magatartással, a „Megrendelem”, „Csatlakozok” vagy “Kérem” gomb lenyomásával jön létre az adott alkalmi szolgáltatás adatlapja szerinti tartalommal és áron. Az alkalmi szolgáltatások kizárólagos nyújtója Kövesdi Csilla Írisz egyéni vállalkozó.

Megvásárolható termékek, szolgáltatások köre

A megjelenített termékek kizárólag online/személyesen rendelhetők meg. A termékekre vonatkozóan megjelenített árak forintban értendők, tartalmazzák a törvényben előírt áfát, termékektől függően nem tartalmazzák / tartalmazzák a házhoz szállítás díját.

Amennyiben akciós ár kerül bevezetésre, Szolgáltató teljes körűen tájékoztatja Felhasználókat/Megrendelőket az akcióról és annak pontos időtartamáról.

 • A szerződés létrejötte

Felhasználó a weboldalon található szolgáltatás igénybevételével kijelenti, hogy jelen ÁSZF, és a weboldalon közzétett Adatkezelési tájékoztató feltételeit megismerte és elfogadja, az adatkezelésekhez hozzájárul.

Felhasználó a szolgáltatás igénybevétele során köteles a saját, valós adatait megadni. A szolgáltatás igénybevétele során megadott valótlan, vagy más személyhez köthető adatok esetén a létrejövő elektronikus szerződés semmis. Szolgáltató kizárja felelősségét, amennyiben Felhasználó más nevében, más személy adataival veszi igénybe szolgáltatásait.

A Szolgáltatót a Felhasználó által tévesen és/vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezethető problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli.

 • Jelen általános szerződési feltételek hatálya

A jelen szerződés hatálya kiterjed a szolgáltatást igénybevevőre, a szolgáltatás nyújtójára területi korlátozás nélkül. 2021.07.21.-től visszavonásig.

 •  Záró rendelkezések:

A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen ÁSZF értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”) és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. (Elker. tv.) törvény, valamint a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet vonatkozó rendelkezéseire.  A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadók.

A jelen ÁSZF a megjelenés napjától hatályos és visszavonásig hatályban marad. A Szolgáltató jogosult egyoldalúan módosítani az ÁSZF -ekett. A módosításokat a Szolgáltató azok hatályba lépése előtt 11 (tizenegy) nappal a weboldalakon közzéteszi. Felhasználók/Megrendelők a weboldalak használatával elfogadják, hogy rájuk nézve a weboldalak használatával kapcsolatos valamennyi szabályozás automatikusan érvényes.

HATÁLYOS: 2021. 07.21.-től visszavonásig.